Nasza Firma

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie sp. z o. o. jest firmą świadcząca usługi  dla Gminy Szczebrzeszyn oraz dla jej mieszkańców jak również mieszkańców gmin sąsiednich.

Działalność spółki realizowana jest poprzez:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji,

Zakład Utrzymania Zieleni i Oczyszczania Miasta,

Zakład Remontowo Drogowy i Gospodarki Mieszkaniowej.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Obowiązkiem zakładu jest zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców w wodę oraz zbiorowe odbieranie ścieków.

Woda doprowadzana jest do klienta za pomocą sieci wodociągowej  oraz przyłączy do budynków z trzech ujęć wody: Szczebrzeszyn, Szperówka i Kawęczynek.

Zbiorowe odprowadzenie ścieków sanitarnych odbywa się przy pomocy sieci i przyłączy kanalizacyjnych do oczyszczalni ścieków znajdującej się przy ul. Nadrzecznej 220.

Oczyszczalnia typu biologicznego Biocompakt oczyszcza ścieki ze skanalizowanej części miasta oraz ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi.

ZAKŁAD UTRZYMANIA ZIELENI I OCZYSZCZANIA MIASTA

Świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów, wywozu nieczystości płynnych (szamb), usługi w zakresie utrzymania czystości i zieleni.

Ponadto prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz Kompostownię Odpadów Biodegradowalnych przy ul. Nadrzecznej 220.

ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Zajmuje się obsługą zakładu oraz świadczy usługi na zewnątrz w zakresie sprzątania, budowy sieci i przyłączu wod-kan, budowy dróg i chodników, robót melioracyjnych itp.

Zakłd prowadzi również administrowanie budynków i mieszkań komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych.