Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zgk-szczebrzeszyn.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-08-10

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-31


 

Strona internetowa jest w przeważającej większości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zawiera jednak pewne niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

 • Załączniki dodane w formie skanów dokumentów

 • brak tekstów alternatywnych do zdjęć


 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-29

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych

Serwis posiada wersję kontrastową oraz możliwość zmiany rozmiaru tekstu


 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zofia Klajn

 • E-mail: biuro@zgk-szczebrzeszyn.pl

 • Telefon: 846821167

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Prezes Zarządu – Piotr Gnieciak

 • Adres: ul. Gorajska 51
  22-460 Szczebrzeszyn

 • E-mail: biuro@zgk-szczebrzeszyn.pl

 • Telefon: 846821167

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Zakładu położony jest przy ul. Gorajskiej 51 w Szczebrzeszynie.

 • Do budynku prowadzą schody.

 • Budynek nie posiada windy.

 • Pokoje osób merytorycznie zajmujących się wykonywaniem zadań znajdują się na pierwszym piętrze.

 • Dla osób na wózkach istnieje możliwość wjazdu do parteru budynku od strony wejścia bocznego.

 • Osoba poruszająca się na wózku zgłasza potrzebę załatwienia sprawy telefonicznie, po czym pracownik schodzi do interesanta.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 • Nie ma tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online.

 • Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych